• Share

visi misi

VISI

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

MISI

1. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan;

2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif;

3. Optimalisasi pelayanan donatur

 

 LANDASAN KONSEPTUAL

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (Q.S. At-taubah: 60)

“Allah mengkhususkan pemberian kenikmatannya kepada kaum-kaum tertentu untuk kemaslahatan umat manusia. Apabila mereka membelanjakannya (menggunakannya) untuk kepentingan manusia, maka Allah akan melestarikannya namun bila tidak, maka Allah mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain.”  (HR.Thabrani dan Abu Daud)